I. INFORMACJA O KURSACH

1| Kurs w Szkole Impro to cykl spotkań zawodowych dla aktorów-improwizatorów, na których są prezentowane narzędzia niezbędne do wykonywania działalności improwizatorskiej, a także sposoby na ich praktyczne wykorzystanie.

2| Uczestnik może otrzymać od Szkoły Impro zaświadczenie o ukończeniu kursu.

3| Ukończenie kursu i nabycie w jego trakcie określonych umiejętności, nawet popartych zaświadczeniem, nie stanowi gwarancji zatrudnienia.

II. WYMAGANE WARUNKI UDZIAŁU

1| Uczestnik, opłacając wybrany przez siebie kurs, oświadcza, że:
a. zapoznał się i akceptuje Regulamin oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania;
b. dobrowolnie podaje dane osobowe, niezbędne do zarządzania jego udziałem w kursach Szkoły Impro: imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, zdjęcie profilowe.

2| Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia.

3| Kursy są angażujące fizycznie: istotnym elementem są ćwiczenia ruchowe, które wymagają podstawowej sprawności i wygodnego ubioru.

III. TERAPIA

1| Prosimy o informację, jeśli Uczestnik podczas trwania kursu jest w trakcie: zajęć związanych z psychologią, rozwojem osobistym i/lub terapii i/lub leczenia farmakologicznego (leki lub inne środki, które mogą wpływać na emocje luba zachowanie).

2| Mając na względzie dobro Uczestnika oraz to, że udział w kursie związany jest z pracą z emocjami własnymi i innych osób — Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia takiego przypadku indywidualnie — z zastrzeżeniem, że jeżeli Uczestnik będzie chciał wziąć udział w kursie zostanie poproszony o rozmowę lub kontakt z osobą, z którą możliwa będzie rozmowa o zagrożeniach i korzyściach takiego połączenia, a w konsekwencji podjęcie wspólnej decyzji.

IV. OBSŁUGA

1| Szkoła Impro dokłada wszelkich starań, aby sprawnie obsługiwać osoby, które biorą udział w kursie lub chcą się na nie zapisać.

2| Preferowanym sposobem komunikacji jest adres e-mail kontakt@szkolaimpro.pl lub profil www.facebook.com/SzkolaImpro.

3| Odpowiemy na każde pytanie, jak tylko będzie to możliwe. Nasze godziny pracy to poniedziałek-piątek 09:00-17:00.

V. ZWROT OPŁATY ZA KURS

1| W przypadku odwołania kursu przez Szkołę Impro osobom, które wniosły opłatę, zostanie ona zwrócona.

2| Zwrot opłaty nie przysługuje, jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w kursie później niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem.

3| Zwrot opłaty nie przysługuje, jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w trakcie trwania kursu — niezależnie od przyczyny.

4| Prośby o zwrot opłaty będą rozpatrywane o ile Uczestnik przekaże Organizatorowi taką wolę najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Prosimy o kierowanie ich na adres kontakt@szkolaimpro.pl.

VI. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1| Uczestnik, opłacając wybrany przez siebie kurs, oświadcza, że:
a. w celu zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym osobom — w przypadku, gdy podczas kursu, w którym bierze udział, stwierdzi u siebie objawy chorobowe, zrezygnuje wówczas dobrowolnie z udziału w zajęciach/kursie;
b. w celu zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym osobom — w przypadku, gdy podczas kursu, w którym bierze udział, uzyska pozytywny wynik testu na występowanie Covid-19, poinformuje o tym Organizatora;
c. w przypadku sytuacji będącej konsekwencją zatajenia przez Uczestnika informacji wymaganych przez Regulamin lub złamania przez Uczestnika Regulaminu — Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora i nie będzie pociągał go do żadnej odpowiedzialności.

2| W przypadkach, o których mowa w punktach 1a-c, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi opłaty za kurs.

3| Uczestnik ma obowiązek:
a. stosowania się do zapisów Regulaminu;
b. stosowania się do ogólnych wytycznych Organizatora w zakresie bezpieczeństwa;
c. stosowania się do bieżących poleceń instruktora danego kursu i Organizatora;
d. przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
e. zachowywania się w sposób niezagrażający innym osobom oraz sobie.

4| Instruktor ma prawo usunąć z zajęć Uczestnika:
a. u którego zachodzi podejrzenie choroby;
b. który stwarza zagrożenie dla innych lub zachowuje się w sposób wpływający negatywnie na innych;
c. który jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

5| Organizator ma prawo wydawać bieżące wytyczne i zakazy związane z bezpieczeństwem i zdrowiem Uczestników oraz wykluczyć z zajęć/kursu osobę która odmawia stosowania się do tych zasad.

VII. ZACHOWANIE NA ZAJĘCIACH

1| Kursy z improwizacji są zajęciami grupowymi, które będą przebiegały właściwie jedynie, jeśli wszyscy Uczestnicy zgodzą się na pewien zestaw zasad, który przestrzeganie pozwoli im działać w komfortowych warunkach. Zasady udziału w kursie instruktorzy będą przedstawiali na pierwszym spotkaniu. Jeśli ktoś będzie świadomie i notorycznie łamał te zasady, może zostać wyproszony z zajęć. Instruktor może również zabronić mu wejścia na kolejne zajęcia.

2| Prosimy, aby wszyscy Uczestnicy szanowali wspólny czas i nie spóźniali się na zajęcia. Jeśli Uczestnik spóźni się powyżej 20 minut, może zostać niewpuszczony na zajęcia.

3| Na przyjazną atmosferę pracy na zajęciach składa się również: powstrzymanie się od jedzenia, głośnych rozmów, korzystania z telefonów komórkowych czy innych czynności, które mogą przeszkadzać innym.

4| Zajęcia często wymagają wspólnych ćwiczeń, również fizycznych. Zwróć uwagę na swoją higienę.

VIII. FREKWENCJA

1| Aby uzyskać zaliczenie kursu, uczestnik może mieć
— jedną nieobecność, w przypadku kursów, które mają 6 zajęć;
— dwie nieobecności, w przypadku kursów, które mają 8 zajęć.

2| W przypadku, gdy na danych zajęciach jest mniej niż 6 osób, instruktor może podjąć decyzję o skróceniu zajęć.

IX. POKAZY PO KURSACH

1| Każdy kurs jest zakończony publicznym występem improwizowanym, traktowanym jako zakończenie zajęć.

2| Pokaz może odbywać się w Resorcie Komedii lub innym miejscu, gdzie zapewnione będą podobne warunki występu.

3| Informujemy, że na wydarzenia Szkoły Impro, które są pokazami po kursach, dla osób, które w pokazie danego dnia występują, wstęp na dane wydarzenie jest bezpłatny: w przypadku wolnych miejsc na sali. Zachęcamy jednak osoby występujące do dobrowolnego zakupu biletu na to wydarzenie. Cena biletu: 5zł. Biletowanie pozwala nam w sposób zautomatyzowany kontrolować liczbę dostępnych miejsc (bez ryzyka, że dla kogoś nie starczy miejsca na sali).

IX. ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

1| Nasi instruktorzy są aktywnymi improwizatorami, a także ludźmi, dlatego może się zdarzyć konieczność odwołania zajęć lub zmiany instruktora.

2| Szkoła Impro zastrzega sobie możliwość zmiany prowadzącego konkretne zajęcia.

3| Instruktor może również poprosić Uczestników kursu o zmianę godziny zajęć. Uczestnicy kursu muszą zostać o tym fakcie poinformowani maksymalnie 24h przed zajęciami.

4| Zmiana instruktora lub terminu zajęć nie jest podstawą do zwrotu opłaty, chyba że będzie dotyczyć ponad połowy zajęć w kursie.

5| Wszystkie odwołane zajęcia zostaną odrobione po wspólnym uzgodnieniu dogodnej daty przez instruktora i Uczestników.

X. LEGITYMACJA

1| Każda osoba, która dokonała płatności za kurs, może korzystać z legitymacji Szkoły Impro.

2| Legitymacje są rozdawane lub podbijane przez instruktora na pierwszych zajęciach kursu.

3| Legitymacja jest ważna od pierwszego dnia kursu do 7 dni od daty zaplanowanych ostatnich zajęć w ramach kursu.

4| Legitymacja uprawnia do zakupu ulgowych/zniżkowych biletów na spektakle Resortu Komedii i Klubu Komediowego, o ile plan sprzedaży na dany spektakl przewiduje dostępność biletów ulgowych/zniżkowych.

5| Warunkiem wejścia na spektakl po zakupie biletu ulgowego/zniżkowego jest okazanie obsłudze legitymacji. Brak ważnej legitymacji będzie podstawą do odmówienia udziału w spektaklu.

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji przekazywanych administratorowi poprzez założenia konta w portalu Szkoły Impro i/lub podczas zapisu na kurs Szkoły Impro.

1| Administratorem danych osobowych jest Szkoła Impro Sp. z o.o. (e-mail: kontakt@szkolaimpro.pl) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000687669, NIP: 5252717438, REGON: 367891368, z siedzibą w Warszawie 00-095, pl. Bankowy 2.

2| Podstawa prawna dotycząca zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych zwykłych i wrażliwych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), szczególnie: art. 6 ust. 1 lit. a, b, d oraz art. 9 ust. 2 lit. a, c.

3| Dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, zdjęcie profilowe — będą przetwarzane w celu kontaktu administratora z Uczestnikiem w zakresie rezerwacji miejsca i organizacji kursu oraz w celu kontaktu w sytuacjach uznanych przez administratora za konieczne; nie zostaną udostępnione innym odbiorcom danych osobowych.

4| Dane osobowe dotyczące terapii i/lub leczenia farmakologicznego — będą przetwarzane w celu organizacji bezpiecznego udziału Uczestnika w kursie, oceny przez administratora ryzyka pojawienia się sytuacji niosących ryzyko uszczerbku na zdrowiu; nie zostaną udostępnione innym odbiorcom danych osobowych.

5| Podanie danych osobowych oraz innych informacji jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do organizacji przez administratora udziału Uczestnika w kursie.

6| Uczestnikowi przysługuje prawo do: żądania dostępu do danych osobowych; ich sprostowania; ich usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.